Privacy Policy

Integritetspolicy

Påskallaviks Snickeri AB integritetspolicy

Grundläggande principer

Påskallaviks Snickeri förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Leveranser, tillverkning, installation.
En stor del av Påskallaviks Snickeri verksamhet innefattar leveranser av material, tjänster och installationer. I samband med planering & dokumentation av dessa behövs ofta personuppgifter i form av t.ex. kunddata:

 • kontaktuppgifter – för att leveransen skall kunna fullgöras på ett kontrollerat sätt.
 • faktureringsuppgifter – för att kunna fakturera utförda tjänster & leveranser
 • avtalsuppgifter – när vi tecknar avtal skrivs avtalen under och ibland förekommer kontaktpersoner med mera.

Det kan också förekomma personuppgifter i affärssystemet, oftast av typen kontaktpersoner eller personer med visst ansvar/roll. Dessa behövs för att vi skall kunna uppfylla kundavtalet och vårt åtagande mot Er som kund, leverantör eller annan intressent.

Webbplatser

Påskallaviks Snickeri har också en webbplats, www.paskallavikssnickeri.se. På denna webbplats kan Du i vissa fall lämna information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad.

Övrig kommunikation

Påskallaviks Snickeri kommunicerar också med E-post med kunder, leverantörer och andra intressenter. När Du kommunicerar med oss kan Du eventuellt lämna personuppgifter; det kan t.ex. röra sig om kontaktpersoner. Tänk på att, när Du lämnar uppgifter till Påskallaviks Snickeri att, Du endast skickar över de personuppgifter som är nödvändiga och inte bilägger känslig information om det inte krävs av någon anledning (t.ex. ange personnummer för att säkert fastställa en identitet).

Säkerhet

Påskallaviks Snickeri skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig åtkomst.

Varför sparar Påskallavis Snickeri personuppgifterna?

Påskallaviks Snickeri hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna uppfylla vårt leveransansvar till Dig, på webbplats för att tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig en bättre service.

För att behandla personuppgifter måste det enligt GDPR finnas en så kallad rättslig grund. Det betyder att vår behandling av din data ska vara laglig, vara nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att fullgöra en för Påskallaviks Snickeri rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras efter en intresseavvägning eller om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

Exempel på för vilka ändamål vi behandlar Din data och mot vilken rättslig grund

Tillhandahållande av tjänster och fullgöra vårt leveransansvar

Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med avtal. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.
Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra leveranser, beställningar eller tjänster.
Rättslig grund: berättigat intresse.

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Hur länge sparar vi data?

Påskallaviks Snickeri sparar aldrig data längre än den behövs. Vissa data slängs direkt, annars sparas den olika länge beroende på vad uppgifterna skall användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Kunddata

Kunddata sparas så länge du är kund hos Påskallaviks Snickeri och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Arbetssökande

Vi sparar också personuppgifter för Dig som söker anställning på Påskallaviks Snickeri. Gallras direkt efter att tjänsten är tillsatt.

Till vem lämnar vi ut Din data?

Påskallaviks Snickeri kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen. I vissa fall, t.ex. om ROT-avdrag är aktuellt, kommunicerar vi med myndigheter.

Rättelse och insyn

Påskallaviks Snickeri AB strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss antingen via e-post ekonomi@paskallavikssnickeri.se eller brevledes via adressen: Påskallaviks Snickeri AB, Lövgrensvägen 8 572 36 Oskarshamn.

 


 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. I maj 2018 får du dessutom ännu större möjlighet att bestämma över din data. Nedan har vi listat dina rättigheter.

Kontakt

Om Du vill utnyttja någon av Dina rättigheter så kontaktar Du Påskallaviks Snickeri AB på ekonomi@paskallavikssnicker.se.

Påskallaviks Snickeri AB, Lövgrensvägen 8 572 36 Oskarshamn

Dina olika rättigheter enligt GDPR

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat.

Rätt till radering

Dina personuppgifter sparas så kort tid som möjligt och enligt Påskallaviks Snickeris rutiner. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om risk för tvist finns kommer underlag sparas för juridiskt ändamål till dess att risk för tvist ej föreligger.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 •  Om du anser att din data inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • Om databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • Om du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • Om du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (dataportabilitet).
Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om en behandling behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.